به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

پژوهش زیر توسط آقای مهران ارشادی فر ارائه شده و در ماهنامه داخلی شورای بازرگانی ایرانیان دبی نیز منتشر خواهد شد. از آقای ارشادی فر و سایر همکاران برای ارسال این مطلب و تلاش هایشان برای بسط گفتمان اقتصادی سپاسگذاریم. بخش نخست این پژوهش را در اینجا بخوانید

هم سنجی اتاق های بازرگانی در جهان (بخش دوم)

هم سنجی کشورها - اتاق های بازرگانی در بریتانیا، آمریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان

1- بریتانیا

اتاق های بازرگانی بریتانیا از الگوی ساختار خصوصی و عضو شدن خود خواسته، پیروی می کنند و دارای 4 لایه سازمانی هستند:

-  اتاق بازرگانی بریتانیا BCC- چتر پوششی برای اتاق های وابسته است

- 51 اتاق بومی که وابسته به اتاق بازرگانی بریتانیا می باشد

- 500 تا 600 اتاق بازرگانی ناوابسته

- 63 اتاق برون مرزی ناوابسته

اتاق بازرگانی بریتانیا

اتاق بازرگانی بریتانیا، پیوند میان 51 اتاق وابسته با دولت است و اتاق های وابسته را پشتیبانی می کند. این اتاق دو ستاد کوچک در شهرهای لندن و کاونتری با 37 کارمند دارد و اتاق های وابسته را در گستره استانی، کشوری و اروپا نمایندگی می کند. اتاق بازرگانی بریتانیا، از سوی اتاق بازرگانی بین المللی و هم شورای اتاق های بازرگانی بریتانیا در اروپا پشتیبانی می شود.

اتاق های بومی

اتاق های بازرگانی بومی همواره  گستره پیرامون شهر ها را که بنگاه های صنعتی بزرگ جای دارند، زیر پوشش می گیرند. از این رو مرزهای اتاق های های بازرگانی و دیگر نهادهای صنفی بومی همیشه مانند هم نیست.  در برخی جاها اتاق بازرگانی، مانند اتاق بازرگانی شمال شرقی، بیش از یک نهاد صنفی بومی را در برمی گیرد و مرزهای گسترده تری دارد و در برخی جاهای بزرگتر مانند لیورپول نهاد صنفی بومی مرزهای گسترده تری دارد و بیش از یک اتاق را در برمی گیرند. گرچه اتاق ها همواره با مدیران نهادهای صنفی بومی و یا گروه های کاری آنان رایزنی می کنند و داده ها و آزموده های بازرگانی کشوری و سرمایه گذاری را در دسترس آن ها می گذارند.

آرمان برجسته اتاق بازرگانی بریتانیا این است که خواسته های بازرگانان را نمایندگی کند و از نام اتاق پاسداری کند از این رو از سال 2013 میلادی تلاشی را آغاز کرده است تا همیاریهای پیشنهادی اتاق ها به بازرگانان همسان شوند و اتاق های وابسته، همه بخش های کشور را زیر پوشش بگیرند، در این راستا دو بخش دیون Devon  و چشایر Cheshire که اتاق وابسته نداشتند دارای اتاق وابسته شدند.

اتاق های وابسته

همه اتاق های وابسته از سوی اتاق بازرگانی بریتانیا پشتیبانی می شوند. این اتاق ها روی هم 2500 کارمند دارند و 104هزار بنگاه، با 5 میلیون کارمند، را زیر پوشش گرفته اند. سازمان اتاق ها به یکدیگر و اتاق بریتانیا وابسته نیست و  مانند همه نهاد های مردمی، پاسخگوی عضوهای خودشان هستند. اتاق های بازرگانی در شهرهای بزرگ مانند بیرمنگام و منچستر  کنش های چندگانه دارند و یک رشته کارهای دولتی را در کنار کار نمایندگی بنگاه های عضو انجام می دهند که در پی آن درآمد و توانایی بیشتری از اتاق های دیگر دارند. در آمد این اتاق ها آمیزه ای از بخش خصوصی و دولتی است.

جدول 1: ریز درآمد اتاق بازرگانی بیرمنگام

 taajeraan.com - ریز درآمد اتاق بازرگانی بیرمنگام

اگرچه بنگاه های کوچک بیشترین شمار عضو ها در اتاق ها را دارند ، درصد بیشتری از بنگاه های میانه (50 – 249 کارمند)  زیر پوشش اتاق می باشند که نشان می دهد این بنگاه ها  دارای جایگاه ارزشمندی در اقتصاد بومی هستند.

جدول 2: رده بندی بنگاه های عضو  
taajeraan.com - رده بندی بنگاه های عضو
در این میان بنگاه های تولیدی با 14% بیشترین  شمار عضوها را دارند و پس از آن بنگاه های بازرگانی و داد و ستد (8%) و ساختمانی( 6% ) در جایگاه دوم و سوم هستند. بنگاه های دیگر مانند هتل و رستوران (4.7%)، آموزش (4.7%)  مشاوران (4.2%) و بنگاه های در پیوند با رایانه (4%) در جایگاه های پسین هستند و بنگاه های در پیوند با بیمه(1%)، کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری (0.7%)، و معدن (0.2%)  کمترین شمار عضوها را دارند.

همیاری های پیشنهادی

اتاق های وابسته بر پایه نیازهای بومی کارهای گوناگونی را برای عضوهای شان انجام می دهند. اگرچه همگی رایزنی با دولت مردان محلی، پشتیبانی از بنگاه ها، پیوند افزایی بنگاه ها با هم را در برنامه خود دارند، در بیشتر جاهای انگلیس به جز بخش جنوب شرقی و  لندن، اتاق ها، کمک های صادراتی سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا را نیز در دسترس عضوهای خود می گذارند . برخی اتاق ها برای عضو های اتاق های دیگر، همیاری هایی را پیشنهاد می کنند . مانند اتاق برادفورد که به اتاق لیدز، یورک و یورکشایر شمالی همیاری های بازرگانی فراکشوری پیشنهاد می دهد.

اتاق ها تنها در گستره بومی کوشا نیستند. اتاق هایی هستند که در گستره بزرگتری همکاری دارند و دانش و آزموده های خود را در دسترس  بازرگانان می گذارند. برای نمونه در بخش شمال غربی 17 اتاق ( وابسته و نا وابسته) با یکدیگر انجمنی برپا کردند که  همکاری های بازرگانی با هم داشته باشند.

نمونه همیاری هایی که در اتاق های وابسته انجام می شود.

پیشنهاد کارهای که سازمان فراکشوری بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا برای بنگاه های کوچک و میانه انجام می دهد

پر کردن برگه های صادراتی

آموزش صادرات

بررسی پشتوانه بنگاه ها

برگردان به زبان های گوناگون

همکاری در آماده کردن برگه های دریافت پشتوانه بانکی (LC)

همیاری در بستن پیمان نمایندگی و پخش

پیوند دادن بازرگانی های وابسته

گردهمایی صادر کنندگان، نمایندگان و آموزشیاران

آگاهی دادن همگانی در باره خرید ها و راهیابی به پیمان ها

فرستاده های بازرگانی برون مرزی و کشوری

نمایشگاه های بازرگانی برون مرزی

گردهم آیی ها

پیوند های بازرگانی در اروپا

اتاق های ناوابسته

نزدیک به 500 تا 600 اتاق  ناوابسته هستند که به  اتاق بریتانیا و به یکدیگر وابستگی ندارند.  این اتاق ها از جایگاه پذیرفته شده ای در حکومت برخوردار نیستند. آن ها بسیار بومی هستند و گروهی از بازرگانان را در یک بخش کوچک یا یک خیابان نمایندگی می کنند و بنگاه های کوچک و بسیار کوچک را در بر می گیرند. بیشتر تلاش آنها  افزابش پیوند میان بازرگانان  است و برخی همیاری و کارهای پشتیبانی را هم در بر می گیرد.

در دیدگاه سنجی سال 2012 که در 100 اتاق جنوب شرقی انجام شد:

60% عضوها بر این باور بودند که بایستی شمار عضو های اتاق افزایش یابد به گونه ای که همه بنگاه ها را زیر پوشش بگیرد

81% از عضو ها باور داشتند که بنگاه ها هنگامی که برای عضو شدن آماده می شوند و یا هنگامی که می خواهند هزینه سالانه را پرداخت کنند بایستی از سودمندی های اتاق آگاه شوند.

75% گفتند که اتاق بایستی بتواند برخی کارهایی را که حکومت برای بازرگانان انجام می دهد، مانند آموزش های بازرگانی را به دست بگیرد.

هنگامی که از ایشان پرسیده شد از دید شما چه انگیزه هایی می تواند بازرگانان را به سوی اتاق بکشاند، آنها از  افزایش پیوند های بازرگانی 77%  و دستیابی به پشتیبانی های گسترده بازرگانی47% ، دستیابی به داده های بازرگانی 34% ، هزینه  عضو شدن33%  ، دسترسی به همایش ها 28% و  دسترسی به پیمان های دولتی 19%  نام بردند.

اتاق های برون مرزی

اتاق های برون مرزی بریتانیا ( به آن اتاق های دو سویه یا BritChams گفته می شود) دارای ساختار خودگردان و ناوابسته هستند و زیر قانون کشوری که در آن برپا شده اند کار می کنند. اتاق بریتانیا کارهای آنان را بازبینی نمی کند.

اتاق های برون مرزی بریتانیا دارای سازمان یکسان نیستند. از 63 اتاق دو سویه برون مرزی بریتانیا، 34 اتاق در اروپاست. این اتاق ها بیشتر به کارهای مانند گردش داده ها و آزموده ها ، راهنمایی و افزایش پیوند ها می پردازند. در جاهایی مانند هند یا افریقای جنوبی که اتاقی ندارند، پیوند میان بازرگانان بسیار سست و ناکارا است.

همکاری های بسیاری میان اتاق های برون مرزی و اتاق بریتانیا هست و این اتاق ها  دانش بومی خود را در دسترس اتاق بریتانیا  و دیگر اتاق های وابسته می گذارند تا این اتاق ها بتواند با بهره برداری از این دانسته ها در گسترش پیوند های بازرگانی با کشور میزبان کوشا باشند. اگرچه باید گفت که پیوند میان اتاق های برون مرزی و اتاق های بریتانیا چندان توانمند نیست.

جدول 3: کارهایی که اتاق های برون مرزی انجام می دهند:
 
 taajeraan.com - کارهایی که اتاق های برون مرزی انجام می دهند
 
ناهمسانی چشمگیری درجایگاه رهبری اتاق ها ی بریتانیا و دیگر کشورها هست. در بریتانیا "سازمان فراکشوری بازرگانی و سرمایه گذاری بریتانیا " در همیاری کردن بازرگانان جایگاه برجسته تری از سازمان های همسان در فرانسه و آلمان دارد. این کشورها به همبستگی بیشتر اتاق های برون مرزی و سازمان های گسترش بازرگانی دولتی، گرایش دارند که در آن جایگاه هریک به خوبی روشن باشد و پیوند دوسویه  سازمان یافته تری با بازرگانان استوار شود و شمار بیشتری از همیاری ها به دست اتاق ها، به جای دولت،  به بازرگانان داده شود.

بزرگترین اتاق های بازرگانی برون مرزی بریتانیا در کشورهای برزیل ( 240 عضو ، 14 کارمند و سه دفتر)، روسیه  (350 عضو ، 18 کارمند و سه دفتر در لندن، مسکو و سن پترزبورگ) ، هند (600 عضو از هر دو سو) و چین (1349 عضو از هر دو سو ، 9 دفتر در بریتانیا و 11 دفتر در چین) هستند و بایستی گفته شود که اتاق های بازرگانی بریتانیا در شانگهای  و جنوب غربی  چین هم  هستند که در شهرهای پکن ، شانگهای ،چنگدو  و کونجینگ دفتر دارند .

برگزاری گردهم آیی ها، گسترش پیوند های بازرگانی میان عضوها  با هم و با بازرگانان دیگر ، گردهم آیی های ویژه بخشی، پشتیبانی از عضوها ،  چاپ و پخش  داده های بازرگانی، واکاوی بازار، هم اندیشی در باره آینده بازار و بازرگانی و دشواری های پیش رو، آموزش زبان ، کمک در گرفتن  روادید، آموزش های رایانه ای  بهداشت و نگهداشت  کار  و برگردان  نامه ها و آیین نامه ها  به زبان های گوناگون، در دستور کار این اتاق هاست  که هریک از اتاق ها شاید بخشی از این همیاری ها را به عضوهای خود پیشنهاد می دهند.

2- آمریکا

اتاق های بازرگانی آمریکا از الگوی ساختار خصوصی، عضو شدن خود خواسته، پیروی می کنند و دارای چهار لایه سازمانی هستند.

اتاق بازرگانی آمریکا – چتر پوششی اتاق ها

اتاق های فرمانداری ها

7000 اتاق بومی

115 اتاق برون مرزی

اتاق های بومی

اتاق بازرگانی آمریکا بزرگترین نهاد مردمی در جهان است که 300 هزار عضو دارد و 3 میلیون بنگاه را در اتاق های وابسته بومی و فرمانداری زیر پوشش گرفته است . اتاق بازرگانی آمریکا درآمدی نزدیک به 200 میلیون دلار در سال دارد که بیشتر از پرداخت سالانه عضو ها به دست می آید و برجسته ترین رویکردشان، رایزنی با دولتمردان برای بهبود و گسترش بازرگانی است و کمتر به همیاری های دیگر می پردازند.در سال 2009، اتاق آمریکا بیش 144.5 میلیون دلار در کارهای رایزنی هزینه کرده است.

اتاق بازرگانی آمریکا یک سازمان بالاسری ، کارگزاری و یا نهاد بازرسی برای اتاق های وابسته نیست و هیچ دستی در برنامه ریزی و گردش کار اتاق ها ندارد. هر گروهی می تواند یک اتاق برپا کند و یا از یک اتاق بازرگانی پشتیبانی کند.

بیش از 96% بنگاه های عضو اتاق بازرگانی آمریکا کمتر از 100 عضو دارند.

اتاق با بیش از 1500 همیار کار می کند  که از بنگاه ها، سازمان ها و نهادهای آموزشی عضو آمده اند و در زمان آزاد و بی چشمداشت، در کمیته ها و زیر کمیته ها، کارگروه ها و انجمن ها همکاری می کنند تا راهکار هایی برای دشواری هایی که بر سر راه  بازرگانی  نهاده شده است را بیابند و به انجام برسانند.برجسته ترین  تلاش اتاق های فرمانداری و بومی، رایزنی و گفتگو با دولتمردان فرمانداری و بومی  است و پس از آن به کار های پشتیبانی مانند گردهم آیی ها، افزایش پیوندهای بازرگانی ، نمایشگاه ها  و در دسترس گذاردن داده های بازرگانی بایسته، می پردازند.اتاق های بومی و فرمانداری کارهای دولتی را انجام نمی دهند.

ساختار پشتیبانی اتاق بازرگانی آمریکا از اتاق ها

ساختار پشتیبانی اتاق بازرگانی آمریکا فراگیر ترین ساختار در این گونه اتاق ها است که برای دست یابی به  بهترین و برترین کارایی راه اندازی شده است. از سال 1964 نزدیک به 800 اتاق در این برنامه همکاری کرده اند که 223 اتاق همچنان پشتیبانی می شوند. نزدیک به یکسال زمان می خواهد که یک اتاق بتواند این پشتیبانی را به دست آورد و این پذیرش تا 5 سال پایدار خواهد بود. درخواست ها به دست کارمندان اتاق، یک سازمان مشاوره ناوابسته و گروه پشتیبانی اتاق آمریکا بررسی می شوند.

اتاق های بومی بر پایه چگونگی و میزان همیاری هایی که پیشنهاد می دهند با 3 ، 4 یا 5 ستاره ارزش گذاری می شوند و همچنین اتاق های پذیرش شده و نزدیک به پذیرش رده بندی می شوند. اتاق بازرگانی امریکا یک فهرست  راهنما از اتاق های پشتیبانی شده را نگه می دارد.

اتاق های برون مرزی

115 اتاق های برون مرزی (AmCham) در 102 کشور پایه گذاری شده اند که به اتاق بازرگانی آمریکا وابسته اند. اتاق های برون مرزی زیر چتر چهار انجمن بخشی در آسیا، اروپا، کشورهای کناره خلیج فارس  و آمریکای لاتین/ کاراییب، درخواست ها و گرایش های گروه های بازرگانی در راستای بهبود راهکار های داد و ستد را در بالاترین لایه های دولت و بازرگانی بازگو می کنند. این ساختار در سه لایه کار می کند.

اتاق های دو سویه در راستای افزایش پیوندهای بازرگانی میان آمریکا و بازارهای کلیدی در جهان مانند بحرین، برزیل، مصر، کره و پاکستان کار می کنند.

سازمان سرمایه گذاری های خصوصی فرا مرزی، یک سازمان آزاد و ناوابسته به اتاق بازرگانی آمریکا است که کمک می کند کشورها ی در راه پیشرفت، بازارهای آزاد و تلاشهای مردمسالارانه را گسترش دهند.

سازمان ترید روت (Trade Root) ،تنها نهاد پایدار مردمی آموزش بازرگانی، از قانون بازرگانی آزاد پشتیبانی می کند و با اتاق ها، گروه ها و فرمانروایان همکاری می کند تا با کمک به بنگاه های کوچک و میانه آن ها را روانه بازارهای جهانی کنند.

آرمان های برجسته اتاق های برون مرزی، افزایش تلاش هایی است که بنگاه های آمریکایی را برای سرمایه گذاری در کشور برانگیزانند، از بنگاه های در حال کار پشتیبانی کند و انگیزه بازرگانی دوسویه میان آمریکا و کشور میزبان را افزایش دهند. بر این پایه، آن ها با سازمان بازرگانی برون مرزی آمریکا که 128 دفتر در بیش از 75 کشور دارد همکاری می کنند. این سازمان با پیشنهاد رایزنی بازرگانی، داده های بازار و شناساندن همکاران بازرگانی و راهبردهای بازرگانی از بنگاه های آمریکایی پشتیبانی می کند.

جدول 4: توانمندی اتاق های برون مرزی آمریکا در برزیل، روسیه، هند و چین

 
توانمندی اتاق های برون مرزی آمریکا در برزیل، روسیه، هند و چین - taajeraan.com

3- ژاپن

اتاق های بازرگانی ژاپن از الگوی  آمیخته ساختار حکومتی و عضو شدن خود خواسته پیروی می کند. هر خود کاروز یا هر بنگاه  شناخته شده و کاران که در گستره زیر پوشش اتاق باشد می تواند عضو اتاق شود. اتاق ها در سه لایه کار می کنند.

اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن – چتر پوششی اتاق ها  (JCCI)

514 اتاق بازرگانی و صنعت بومی (CCIs)

79 اتاق بازرگانی و صنعت برون مرزی (JCCIs)

اتاق های بومی

514 اتاق بازرگانی و صنعت، همه شهر های بزرگ را زیر پوشش می گیرند ، 1.3 میلیون عضو دارند و 33.7 درصد بازرگانی ژاپن را در دست دارند. هزینه کارهای برون مرزی اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن  نزدیک به 65 میلیون دلار در سال است که در برابر هزینه سالانه برخی اتاق های بازرگانی و صنعت ، کوچک به چشم می آید. برای نمونه اتاق توکیو که از دیرپا ترین ( در سال 1878 پایه گذاری شد) و بزرگترین اتاق های ژاپن است، 76,534  عضو دارد و هزینه سالانه ان نزدیک به 125 میلیون دلار است.

درآمد اتاق ژاپن آمیزه ای است  از پرداخت های سالانه عضوها، درآمد به دست آمده از کارهایی که اتاق انجام می دهد و کمک های مالی که دولت می کند. کمک های دولت در برابر همیاری هایی مانند پشتیبانی و راهنمایی بنگاه های کوچک، پرداخت می شود. کمک های دولتی نزدیک به 20 درصد درآمد اتاق است.

هردو گونه اتاق های درون و برون مرزی سازمان های رایزنی توانمند هستند و پیوند های بسیار نزدیکی با دولت دارند. اتاق های درون مرزی در برنامه ریزی های راهبردی بومی، محیط زیست ، گسترش فن آوری، برنامه ریزی شهری، پیشرفت صنعت بومی و گسترش بازرگانی فراکشوری درگیر هستند.در باره این کار پسین، اتاق ها، فرستاده های بازرگانی گسیل می دارند، از نمایشگاه های بازرگانی  بازدید می کنند و داده های بازرگانی  را میان عضو ها پخش می کنند و در درگیری بازرگانان داوری می کنند.

همانند فرانسه، آلمان و هلند، گشایش بنگاه ها  در اتاق انجام می شود. کارهای دیگری مانند آزمون چیرگی در کار که 960,000  تن را در برمی گیرد و پرورش و افزایش کاردانی در سه گروه بنیادی از دانش ها، گرداندن بنگاه ها، چیرگی در کارهای رایانه ای و راه اندازی بنگاه ها  نیز در اتاق انجام می شوند. اتاق های بازرگانی ژاپن با برگذاری گردهم آیی ها در گستره کشور، جایگاه برجسته ای  در گسترش "داد و ستد فراکشوری میان شهرها به جای کشورها" دارد .

اتاق های برون مرزی

ژاپن 79 اتاق بازرگانی و صنعت برون مرزی دارد. این اتاق ها با سازمان بازرگانی فرامرزی ژاپن (JETRO)، در راستای پشتیبانی از بازرگانی های برون مرزی و گسترش سرمایه گذاری بازرگانان دیگرکشورها در ژاپن، همکاری می کنند. آن ها همچنین با در دسترس گذاشتن داده های بازار و پژوهش های خود به برنامه ریزی راهبردی بازرگانی ژاپن آگاهی می دهند. سازمان بازرگانی فرامرزی ژاپن (JETRO)  70 دفتر در کشورهای دیگر دارد که 20 دفتر در کشورهای اروپایی است.

کارهایی که بیشتر در اتاق های بازرگانی و صنعت ژاپن انجام می شود.

گواهی مبدأ

میزبانی از بزرگان بازرگانی دیگر کشورها

فرستادن و پذیرش گروه های بازرگانی

برپایی انجمن های  اقتصادی دوسویه و چند سویه

برگذاری گردهمایی ها برای افزایش پیوند میان بازرگانان

پشتیبانی بازرگانی از بنگاه های کوچک و میانه

در دسترس گذاردن داده های بازرگانی

افزایش پیوند با اتاق های برون مرزی

گسترش هم اندیشی میان فرستاده های  سیاسی و اتاق ها ی بازرگانی و صنعت در ژاپن

سازمان بازرگانی فرا مرزی ژاپن  (JETRO)، در کنار اتاق های بازرگانی و صنعت ژاپن، کارهای بسیاری برای پشتیبانی و گسترش بازارهای برون مرزی انجام می دهند، مانند همکاری در برپایی نمایشگاه های بازرگانی برون مرزی، ، پشتیبانی جداگانه از بنگاه ها  که با پیشنهاد یک برنامه راهنما  و در دسترس گذاردن بسته های آموزش رایانه ای در باره بازرگانی وقانون پیمان   و همچنین بسته های آموزشی و هم اندیشی رودرو برای کارکنان همراه خواهد بود. آنها همچنین  یک تارنما  پیش نهادند که اجازه می دهد  بنگاه ها به جستجو برای همکاران برون مرزی  بپردازند تا انگیزه برپایی پیوند اتاق های بومی  با بنگاه های فرامرزی افزایش یابد. سازمان بازرگانی فرامرزی ژاپن (JETRO) همچنین برنامه دارد تا سامانه ای را راه اندازی کند  که سالانه نزدیک به  100 تن از کارکنان  بنگاه های کوچک و میانه را به  کارآموزی برون مرزی بفرستد تا  آنها  بتواند آزموده های فراکشوری بیشتری به دست آورند.

 جدول 5: توانمندی اتاق های بازرگانی ژاپن در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین

taajeraan.com  -  توانمندی اتاق های بازرگانی ژاپن در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین

4- فرانسه

اتاق های بومی

اتاق های بازرگانی و صنعت فرانسه از الگو ساختار حکومتی و عضو شدن دستوری کار می کنند و دارای چهار لایه سازمانی هستند.

اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه (CCI)  - چتر پوششی اتاق های کشور

22  اتاق بازرگانی و صنعت بخشی (CCIR)– اتاق های یک بخش را با دولت پیوند می دهد.

121 اتاق بازرگانی و صنعت بومی (CCLs)

107 اتاق برون مرزی- انجمن اتاق های بازرگانی و صنعت فرانسه (UCCIFE)، این اتاق ها را تا اندازه ای پایش می کند.

اتاق های بازرگانی فرانسه دارای گردش مالی 6.2 میلیارد دلار، 28 هزار کارمند و 4150 رایزن ویژه هستند.اتاق های بومی کار هایی مانند گشایش بنگاه ها ، گسترش فروش برون مرزی، برنامه های آموزشی، سرپرستی آموزشکده های بازرگانی، بندرها و فرودگاه ها را انجام می دهند.اتاق های بازرگانی بخشی کارهای اتاق های بومی هر بخش را هماهنگ می کنند. اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه در کارها رهنمود می دهد، پشتیبانی و راهنمایی می کند، اتاق های بومی را بازرسی می کند، راهبردهای کشوری را می پروراند و سرمایه گذاریهای اروپایی و کشوری را سرپرستی و بازبینی  می کنند. انجمن اتاق های بازرگانی و صنعت فرانسه، اتاق های بازرگانی و صنعت برون مرزی را در 77 کشور، هماهنگ می کند.

اتاق های بومی فرانسه در داشتن و سرپرستی بندرها و فرودگاه ها بی مانند هستند و 43 درصد از درآمد خود را از این راه به دست می آورند.

جدول 6 : سرچشمه درآمدهای اتاق های بازرگانی و صنعت فرانسه
 
سرچشمه درآمدهای اتاق های بازرگانی و صنعت فرانسه - taajeraan.com
تلاش های اتاق های بومی در برگیرنده کارهای زیر است

در دسترس گذاردن پژوهش ها و بررسی ها

بازاریابی بخشی

راهنمایی درباره چگونگی راه اندازی و گرداندن بنگاه های تازه

راه اندازی برنامه های آموزشی و سرپرستی آموزشکده های بازرگانی

سرپرستی زیربناهایی مانند بندرها و فرودگاه های بومی (پاریس را در برنمی گیرد). اتاق ها 31 فرودگاه (به تنهایی یا با همکاری دیگران)، 33 پایانه بومی و 60 بندر را سرپرستی می کنند.

نزدیک به نیمی از درآمد اتاق ها در راه بازرگانی فراکشوری و به ویژه افزایش فروش برون مرزی فرانسه هزینه می شود.

 برگزاری برنامه های آموزشی نزدیک به یک سوم درآمد اتاق ها را هزینه می کند و  آموزش هایی مانند سرپرستی بنگاه ها، حسابداری راه اندازی بنگاه ها، آموزش زبان، پردازش داده ها ، نیروی انسانی و کاراموزی را در بر می گیرد.

جدول 7: درصد کارمندان در هر بخش کاری اتاق های فرانسه

 

درصد کارمندان در هر بخش کاری اتاق های فرانسه - taajeraan.com


سر پرستی پایانه ها ، بندرها و فرودگاه ها، نزدیک به بیست درصد کارکنان همه اتاق ها را به کار می گیرد.که کار بسیار ویژه و ارزشمندی است و در بسیاری از بخش های کشور که با پایتخت یا بازارهای بزرگ فراکشوری پیوند دارند، کاری زیربنایی برای گسترش بازرگانی و سرمایه گذاری های درونی به شمار می رود. برای نمونه، بنگاه های هواپیمایی  کم هزینه خواستار برپایی گذرگاههای هوایی سودآور تازه به فرودگاه های ارزان استانی هستند که با چشم داشتن به درآمد به دست آمده از آگهی  های این بنگاه ها، درآمد زایی چشمگیری  برای برانگیختن اتاق های بازرگانی و صنعت  بومی دارد.

همانند اتاق های آمریکا، اتاق های بازرگانی فرانسه  بر پایه همیاری هایی که پیشنهاد می کنند، دارای ارزش گذاری ستاره ای هستند . تا بازرگانان به آسانی از گستره همیاری هایی که دریافت می کنند آگاه شوند.اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه سرمایه گذاری بسیاری در بخش زیربنایی  پردازش داده ها انجام داده است تا اتاق ها در گستره کشوری و فراکشوری بتوانند یک سامانه پردازش داده ها  را به کار برند و هماهنگی کارها آسان تر شود. هم اکنون 80 اتاق با همین سامانه به هم پیوسته اند.

اتاق های برون مرزی

انجمن اتاق های بازرگانی و صنعت فرانسه، اتاق های برون مرزی را تا اندازه ای پایش می کند و 107 اتاق در 77 کشور با 30 هزار بنگاه عضو را پیوند می دهد و فهرستی از همیاری هایی که همه اتاق های برون مرزی پیشنهاد می کنند، در دسترس می گذارد.

با این که اتاق های برون مرزی خودگردان و نا وابسته هستند، پیوند نزدیکی با دولت دارند. آن ها برای برخی از کارهایی که از سوی انجمن اتاق ها پیشنهاد می شود مانند یاری رساندن به شرکت های فرانسوی برای راهیابی به بازارهای جهانی، کمک هایی از دولت دریافت می کنند.

سازمان یوبی فرانس (Ubifrance) یک سازمانه دولتی است که همیاری های گسترده ای را برای راهیابی بنگاه های فرانسوی به بازارهای جهانی پیشنهاد می دهد. تلاش می کند تا گزارش ها و همیاری های دانش پایه ای را، از داده های بازرگانی  گرفته تا راهنمایی و پایش، در دسترس بنگاه ها بگذارد. "یوبی فرانس" در 58 بازار جهانی نمایندگی دارد و با برخی اتاق ها، برای کشورهایی که دفتر ندارند، پیمان همیاری دارد. یوبی فرانس برای شناسایی بنگاه های توانمند راهیابی به بازار جهانی، به اتاق ها ی بومی پشت گرم است چرا که خود سازو کاری در فرانسه برای این شناسایی ندارد. یوبی فرانس برنامه دارد تا در سال 2014 یک گردهمایی از بنگاه های توانمند برای فروش در  بازارجهانی در هر بخش به همراه اتاق های بازرگانی و صنعت بخشی، یوبی فرانس و شماری از سازمان های دیگر در کشور برپا کند.

جدول 8: توانمندی اتاق های بازرگانی فرانسه در کشورهای هند، برزیل، روسیه، و چین

taajeraan.com - توانمندی اتاق های بازرگانی فرانسه در کشورهای هند، برزیل، روسیه، و چین

5- آلمان

اتاق های بومی

اتاق های بازرگانی آلمان از الگوی ساختار حکومتی و عضو شدن دستوری پیروی می کنند و سه لایه سازمانی دارند.

سازمان کشوری اتاق های آلمان (DIHK)– چتر پوششی اتاق ها

82 اتاق بازرگانی و صنعت بومی (IHKs)

117 اتاق برون مرزی (AHKs)

همه هزینه های اتاق های بومی را بخش خصوصی پرداخت می کند و  قانون عضو شدن دستوری بنگاه های آلمان، پشتوانه درآمد پایدار اتاق است. در آلمان 82 اتاق بومی برپا شده است و 7 هزار کارشناس کارآزموده ویژه دارد، که با 400 هزار همیاران اتاق که کارمند بنگاه ها هستند، پشتیبانی می شوند و راهبردهای بازرگانی در بخش های فنی را به آن ها پیشنهاد می دهند.  اتاق های بازرگانی خودشان را یک خانواده می دانند، از این رو بنگاه ها به آسانی می توانند به پشتیبانی های اتاق و بهره مندی های بازرگانی برون مرزی دسترسی پیدا کنند.

سازمان کشوری اتاق های آلمان (DIHK) یک سازمان بالا سری  است که خواسته های بنگاه ها را در  برابر دولت کشور و اروپا ، سازمان های بازرگانی و انجمن کارفرمایان بازگو می کند. سازمان اتاق ها تلاش می کند راهبردهای پیشنهاد شده در گستره بومی و کشوری  را هماهنگ کند و نمی تواند در کار اتاق های بومی دست اندازی کند.

اتاق های بومی افزون بر پشتیبانی های بازرگانی، جایگاه کلیدی در برپایی دوره های کارآموزی دارند. برای نمونه:

اتاق های آلمان هرساله نزدیک به 400 هزارکارآموز را می پذیرند و هر سال نزدیک به یک میلیون کارآموز در  برنامه ها ی کارآموزی هستند.

فراهم کردن برنامه آموزش در بنگاه ( تا کنون 45,283 نفر آموزش دیدند و 323,888 کارمند یا بازرگان در برنامه های کوتاه  آموزشی بوده اند)

سازماندهی برنامه های  آموزشی درخواستی (854,717)

راهبری آزمون ها با همکاری آموزگاران، کارمندان و کارفرمایان (356,514)  تا همگان به همسانی آزمون ها دلگرم باشند.

نمونه کار در اتاق های بومی

اتاق بازرگانی و صنعت دوسلدورف

دوسلورف، پایتخت بخش نوردراین- وستفالن، 1.1 میلیون شهروند و 82 هزار بنگاه دارد. شمار کارکنان در این شهر به 700 هزار نفر می رسد.اتاق دوسلدورف کارهای زیر را انجام می دهد:

کارهای همگانی: برنامه های کارآموزی، پردازش پروانه ها و نامه های بایسته بازرگانی، پذیرش کارگزاران بیمه.

پشتیبانی بنگاه ها: راهنمایی کارشناسی در برنامه ریزی کاربردی از زمین شهری، پشتیبانی از راه اندازی بنگاه ها، راهنمایی در باره  بازارهای فراکشوری، کارهای حقوقی و مالیات، بهره وری انرژی، نوآوری و گسترش فن آوری، فرستاده های بازرگانی، چاپ و پخش داده ها، ارزیابی بازار و پیوند افزایی.

رایزنی: همکاری در برنامه فراگیر شهر دوسلدروف، کاهش دستورها و آیین نامه های دست و پاگیر، و بازاریابی بومی

بازارهای فراکشوری گزینشی- بخش نورد راین- وستفالن

در این بخش از آلمان 16 اتاق بومی در بررسی بازارهای برون مرزی همکاری دارند و هر اتاق بازار گزیده ای را بررسی می کند و داده ها را در دسترس دیگر اتاق ها می گذارد. این رویکردهمکاری ها و توانایی ها را در گستره بخش، نیرومندتر  می سازد..

 

مکزیک و مجارستان - taajeraan.com
اتاق های برون مرزی

اتاق های بازرگانی برون مرزی آلمان(AHKs)  نه چون اتاق های بومی که در آن ها عضو شدن دستوری است، از ساختار عضو شدن خودخواسته پیروی می کنند. و سه رشته کاری را در دستورکار خود دارند؛

گرایش های اقتصادی آلمان را در کشورهای دیگر نمایندگی می کنند

عضوگیری می کنند

کارهای پشتیبانی به عضوها پیشنهاد می دهند

117 اتاق برون مرزی با 1,330 کارمند در 80 کشور سازمان یافته اند که همگی برپایه عضو شدن خودخواسته کار می کنند و از دولت  نیز کمک مالی دریافت می کنند. سازمان کشوری اتاق های آلمان (DIHK)  یک کار ویژه برای کمک به اتاق های مرزی در دستور کار دارد و تنها سازمانی است در گسترش بازرگانی فراکشوری آلمان جایگاه پذیرفته شده ای دارد. اتاق های برون مرزی بیشتر بر پایه الگوی درآمدی  75%بخش خصوصی و 25% دولت  کار می کنند. وزارت اقتصاد با پرداخت 42 میلیون دلار کمک سالانه از اتاق های برون مرزی پشتیبانی می کند.دولت این کمک را به دست سازمان کشوری اتاق های آلمان می سپارد و او کمک های مالی را میان اتاق های برون مرزی پخش می کند. هزینه همیاری های خواسته شده  بی کم و کاست پرداخت می شود.

سازمان اتاق های بازرگانی آلمان، اتاق های برون مرزی را  سرپرستی   می کند و یک بنگاه  خصوصی کار رسانی به نام (DE international)  به آن کمک می کند تا سازمان دلگرم باشد  که پیشنهادهای آن ها  با نیاز  بازار های جهانی هماهنگی دارد. همچنین همکاری گسترده ای  میان اتاق ها ی برون مرزی و سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری  آلمان (GTAI) برپا ست و بیشتر باهم در یک جای هستند. این سازمان بیشتر در کار پردازش و در دسترس گذاردن داده هاست. سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری هیچ گونه همیاری را به اتاق ها پیشنهاد نمی کند چرا که این کار را سازمان اتاق های بازرگانی آلمان با همکاری سازمان خصوصی دی ای اینترناشنال (DE international) انجام می دهد.

جدول 9 : توانمندی اتاق های بازرگانی آلمان در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین

توانمندی اتاق های بازرگانی آلمان در کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین - taajeraan.com

 سرچشمه:            

 Chambers of Commerce – International Comparisons by Baron Heseltine

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: